การคัดแยกด้วยมือก็ยังมีความจำเป็นอยู่ ถึงแม้ขยะพลาสติกที่ส่งมาบริจาคจะถูก คัดแยก ล้างทำความสะอาดแล้วก็ตาม

การคัดแยกด้วยมือก็ยังมีความจำเป็นอยู่ ถึงแม้ขยะพลาสติกที่ส่งมาบริจาคจะถูก คัดแยก ล้างทำความสะอาดแล้วก็ตาม เพราะขยะจะถูกใส่รวมกันในกล่องดังนั้นเราต้องแยกขยะพลาสติกแต่ละประเภทกองรวมกันไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค