การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะพลาสติก ในโครงการขยะแลกบุญของกรีนโรด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะพลาสติก ในโครงการขยะแลกบุญของกรีนโรด พร้อมส่งมอบขยะพลาสติกจำนวน 60 กก. ที่คัดแยกจากหน่วยงานให้โครงการกรีนโรดนำไปใช้ประโยชน์ต่อ