ชุมชนเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นชุนชนที่มีการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ดี

ชุมชนเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นชุนชนที่มีการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้นำคณะศึกษาดูงานจำนวน 130 คน เข้าศึกษาดูงานที่โครงการขยะแลกบุญของกรีนโรด ในวันที่ 3 กพ 66 และมีโครงการที่จะกับมาดูงานอีกรอบโดยจะมีเป็นกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังรวมกับกลุ่มจิตอาสากรีนโรด