ทีมงานกรีนโรดได้นำขยะปลอดเชื้อที่ผ่านกระบวนการบำบัดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง Hybrid steam steriliaztio

ทีมงานกรีนโรดได้นำขยะปลอดเชื้อที่ผ่านกระบวนการบำบัดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง Hybrid steam steriliaztion ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ มาทำเป็น กระถางต้นไม้ บล็อกปูพื้น และบล็อกก่อผนัง เพื่อลดพื้นที่ฝังกลบและการเผาขยะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อน…

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการบริหารจัดการงานบำบัดขยะปลอดเชื้อในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้ทดลองทำบล็อกและกระถางต้นไม้ จากขยะปลอดเชื้อ เพื่อนำไปปูในวัด โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่อไป

ได้รับการสนับสนุนจาก Namwiwat

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)