หน่วยงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University รวบรวมขยะพลาสติกที่คัดแยกทุกวัน ส่งต่อให้โครงการกรีนโรดเพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะ

หน่วยงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University รวบรวมขยะพลาสติกที่คัดแยกทุกวัน ส่งต่อให้โครงการกรีนโรดเพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะ