คณะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการกรีนโรดและร่วมฝึกปฏิบัติการนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คณะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการกรีนโรดและร่วมฝึกปฏิบัติการนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปต่อยอดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น