ได้รับเกียรติจาก สถาบันวิจัย ฯ และ วช. เข้าเยี่ยมชมโครงการกรีนโรด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ เรื่อง “Green Road Project กรีนโรด” ซึ่ง วช. ให้การสนับสนุน

🧬โดยดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ โครงการกรีนโรด 148/3 หมู่ที่ 19 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

👷🏼‍♂️ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ กล่าวว่า โครงการกรีนโรดคือเปืนศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางรับบริจาคขยะพลาสติกจากทั่วประเทศเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วส่งต่อไปยังพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตลอด ระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ผ่านมาได้มีประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาอบรมในโครงการมากกว่า 10,000 คน และมีปริมาณขยะพลาสติกที่ส่งมาจากทั่วไปประเทศถึงโครงการมากกว่า 1,000 ตัน ซึ่งถูกนำไปรีไซเคิลเป็นถนน บล็อกปูพื้น และโต๊ะเก้าสนามส่งบริจาคต่อในโรงเรียน วัด อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์

📍ปัจุบันโครงการกรีนโรดได้ดำเนินกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ด้วยกันคือ

1) รณรงค์รณรงค์ให้คนในประเทศลดการใช้พลาสติกแบบ single-user และคัดแยกขยะพลาสติก

2) จัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ

การแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน

3) ดำเนินโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. นักวิจัย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการดังกล่าว และลงพื้นที่โครงการกรีนโรด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป