สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : Royal Park Rajapruek ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ GREEN ROAD เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : Royal Park Rajapruek ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ GREEN ROAD เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมี Dr.Pow Green Road เป็นวิทยากรผู้บรรยายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ