โครงการพัฒนาศักยภาพเคลือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข ประจำ ปี 2567

อบต.แกลง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเคลือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข ประจำ ปี 2567 จึงได้นำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 90 คน เข้าฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ที่ โครงการกรีนโรด โดยมี Dr.Pow Green Road เป็นผู้บรรยายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจากเมืองแกลง ยังได้ช่วยขนบล็อกรีไซเคิลไปปูที่วัดศรีบุญยืน จ.ลำพูนอีกด้วย