โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในเทศบาล ประจำ ปี 2567

เทศบาลตําบลบ้านบางม่วง จ.นนทบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในเทศบาล ประจำ ปี 2567 จึงได้นำคณะทำงาน จำนวน 89 คน เข้าฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ โครงการกรีนโรด โดยมี Dr.Pow Green Road และทีมงานกรีนโรด เป็นผู้บรรยายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

.

นอกจากนี้โครงการกรีนโรดยังได้มอบ สเก็ตบอร์ดจากขยะพลาสติกให้คุณครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ที่อยู่ในชุมชนบ้านบางม่วง เพื่อให้คุณครูนำไปฝึกการเคลื่อนไหวของเด็กพิเศษ อีกด้วย