กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเมืองและชุมชนในด้านการจัดการสิ่งของเหลือใช้ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) #อพท9 ได้ทำกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเมืองและชุมชนในด้านการจัดการสิ่งของเหลือใช้ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเมืองเก่าเป็นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งวันนี้ได้มีการจัดประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ บริเวณหาดสมิหลา เพื่อคัดแยกขยะบางส่วนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่