โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของเทศบาลตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของเทศบาลตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้นำกลุ่มผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะพลาสติกของโครงการกรีนโรด เพื่อนำไปต่อยอดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชต่อไป