กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน

โครงการขยะแลกใจ …♻️💚

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน และกลุ่มผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน ซึ่งขยะพลาสติกที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะถูกส่งต่อมายังโครงการกรีนโรดเพื่อแปรรูปเป็นเก้าอี้สนาม แล้วนำไปบริจาคที่วัดทากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป