กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตำบลแช่ช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตำบลแช่ช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะพลาสติก และการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ต่อไป จึงได้นำเด็กและเยาวชน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คนเข้าศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะพลาสติกและการใช้ประโยชน์ จากขยะพลาสติก ณ โครงการกรีนโรด (Green Road)