ติดตามผลการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก และกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเมืองและชุมชนในด้านการจัดการสิ่งของเหลือใช้ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ติดตามผลการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก และกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเมืองและชุมชนในด้านการจัดการสิ่งของเหลือใช้ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เมืองเก่า โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ